Kvalitet, miljö- och säkerhetspolicy

Hög kvalitetstandard, miljöansvar och säkerhetspolicy är viktiga delar av vårt arbete. Vi har därför etablerat basriktlinjer för dessa ämnen.

Fokusering på kunden
Vårt gemensamma företagsmål är att skapa kundnytta. Kunden står i centrum för alla aktiviteter. Därför utformar vi kundorienterade företagsprocesser och organisationer. Vi tar hela tiden systematiskt reda på kundernas behov för att kunna vidta åtgärder för ökad kundnöjdhet.

Nollfelsstrategi
Vi eftersträvar att uppnå noll fel för våra produkter och tjänster. Alla nödvändiga och ekonomiskt försvarbara åtgärder vidtas, för att uppnå detta mål. Med detta mål arbetar vi även gentemot våra leverantörer av varor och tjänster.

Mätbara mål
Vi fastställer konternuerligt mål på alla områden, inklusive kvalitet, miljö och säkerhet, som tar hänsyn till kraven från våra kunder, medarbetare och finansiärer. För utvärdering av dessa mål och prestationer fastställer vi lämpliga mått.

Konternuerlig förbättring
Vi använder systemet med konternuerlig förbättring (CIP). Genom mätning och utvärdering kan vi se vilken måluppfyllnad vi har. Ur denna kan vi härleda ytterligare förbättringsmöjliheter. Vi fokuserar på utveckling och ökad effektivitet. Vi säkerställer en systematisk kunskapsöverföring.

Uthållighet
Våra handlingar måste stå i samklang med ekonomi och ekologi samt med ansvar för samhället, särskilt med tanke på kommande generationer. Vi använder resurserna sparsamt och är måna om miljön.

Ansvar
Alla ansvarar för att undvika risker för människa och miljö samt att noga följa föreskrifter och lagstiftning som gäller arbetar- hälso- och miljöskydd. För företagsledningen är det en huvuduppgift att identifiera risker, bedöma dem och vidta lämpliga åtgärder. Vi är väl förberedda på eventuella driftavbrott.

Processer och produkter
Vi ägnar stor uppmärksamhet åt hälsa och säkerhet för våra anställda samt alla som kommer i kontakt med våra produkter. Därför utformar vi våra processer och utvecklar våra produkter så, att hälsa och säkerhet för människor har företräde och att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. För våra produkter gäller det även när de ska skrotas.

Downloads

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00