Försäljnings- och leveransvillkor

SFS intecs försäljnings- och leveransvillkor avsedda att förenkla förhandlingar och kontraktshantering.

1. Allmänna villkor
Följande allmänna bestämmelser gäller under förutsättning att annat skriftligt avtal inte finns .

2.Ingående av avtal
Alla leveranser och erbjudanden från säljaren sker uteslutande på grundval av dessa villkor. Andra villkor gäller bara om de är accepterade av säljaren i skriftlig form. Detta gäller också i det fall Köparen bekräftar ett erbjudande från säljaren och hänvisar till egna affärs- och inköpsvillkor. Om inte andra tidsramar avtalats gäller erbjudandena från Säljaren i en månad med början från datumet för erbjudandet. Om beställningen avviker från erbjudandet gäller inte erbjudandet.

3. Priser
Prislistor avser bruttopris, fritt levererat från lager eller fabrik, och är exklusive moms. Rabatt ges i förhållande till orderstorleken eller baserat på köparens totala inköp per år enligt speciella avtal. Förbehåll: vid ändrade marknadsförhållanden, prishöjningar eller valutasvängningar kan prisanpassningar genomföras när som helst, utan förvarning. Vid efterbeställningar är Säljaren inte bunden till de priser som gällde vid tidigare beställningar.

4. Leveransvillkor
Om inget annat avtal finns väljer säljaren lämpligt utskickssätt. Från och med lastningen av produkterna i lagret/fabriken övergår ansvaret till beställaren. Transporten sker på beställarens ansvar. Kostnaderna för transporten belastas beställaren. Till andra länder om inget annat avtal finns levererar säljaren lager gods till andra länder oförtullat och utan avgifter.

5.Leveranstid
Leveransdatum är bara bindande för säljaren vid uttrycklig skriftlig bekräftelse. Ersättningsansvar vid försenad leverans är uteslutet, om inte säljaren avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet har avtalat orealistiska leveranstid och avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet inte efterlever dessa. I sådana fall begränsas ansvaret till den omedelbara skada som är en konsekvens av förseningen. Förlorad inkomst, skador på grund av avbrott i produktionen och kostnader eller utgifter för inköp av varor som inte levererats täcks inte in. Leveranstid avser den tidpunkt då varorna lämnar fabriken/lagret.

6. Delleveranser
Sista uttaget skall ske senast inom 12 månader från den första leveransen.

7. Oförutsedda leveransproblem
Oförutsedda händelser som arbetskonflikt eller motsvarande händelser (force majeure) som ligger utanför säljarens och underleverantörernas kontroll fritar säljaren från sin leveransförpliktelse, delvis eller fullständigt. I sådana fall är alla typer av ersättningskrav uteslutna.

8. Betalningsvillkor
Betalning av faktura skall vara säljaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.

9. Egendomsrätt
Säljaren har egendomsrätt till de sålda varorna intill köpesumman med tillägg av ränta och omkostnader i sin helhet är betalda. Accept räknas inte som betalning innan den är helt infriad.

10. Reklamation
Köparen är skyldig att omgående kontrollera varan när den levereras och uppenbara fel skall omedelbart skriftligen rapporteras till Säljaren. Om köparen försummar att göra så räknas varan som accepterad om det inte rör sig om ett dolt fel som inte gick att upptäcka vid första kontrollen. Ett sådant dolt fel ska rapporteras så snart det upptäcks. Säljarens ansvar omfattar bara leverans av nytt felfritt material.

Reklamationstiden vid fel är ett år och gäller från och med det datum varorna levererades.

11. Specialtillverkade produkter
Vid specialtillverkningar måste köparen godta leveranser med 15-procentiga storleksavvikelser från beställda kvantiteter som kompletta. Levererade produkter återtas ej. Vid annullering av order debiteras omkostnaderna som uppkommit vid beställningen.

12. Emballage
Alla leveranser sker i obrutna standardförpackningar. Uppdelning av förpackningarna kostar 100 kronor per styck. Lastpallar debiteras till självkostnadspris eller via transportfirmans överföringssystem. Om inte annat avtal finns utser säljaren lämplig emballageform.

13. Retur
Returer skall godkännas av säljaren. Säljaren accepterar bara oskadade och obrutna standardförpackningar. Frakten betalas av Köparen. Kreditering sker till fakturerat belopp -20 %. Retur till ett värde av 300 kr krediteras ej, undantag är felaktiga eller fellevererade varor.

14. Dokumentation
Mått, textinformation och illustrationer i dokument av alla slag från säljaren är oförpliktande. Vid framställning av kundspecifika produkter görs en eventuell uppteckning av säljarens förpliktande.

15. Produktansvar
Krav i samband med produktansvar är uteslutet, om och i den mån det är förenligt med gällande lagstiftning. Om säljaren likväl ställs inför krav från en tredje part är köparen förpliktad att hålla säljaren skadeslösa gentemot sådana krav.

16. Eftertryck - kopior
Eftertryck och kopior av alla slag - också i utdrag och så vidare är bara tillåtet med skriftlig tillåtelse från SFS intec.

17. Tvister
Tvist mellan säljare och köpare ska, om säljaren väljer, avgöras av domstol eller skiljenämnd enligt svensk lag.

18. Salvatorisk klausul
Om en eller flera klausuler i detta avtal blir förbjudna, ogiltiga eller omöjliga att upprätthålla i en jurisdiktion vid innevarande tidpunkt eller vid ett senare tillfälle påverkar inte detta giltigheten hos de andra bestämmelserna. I sådana fall kompletteras den ogiltiga klausulen av parterna så den förblir så lik den ogiltiga bestämmelsen som möjligt.

Kontakt

SFS intec AB
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 71 50 00